Beloved Little Treasure

Beloved Little Treasure
Chong Ai Tian Xing: Bao Wang Ai Nu, 宠爱甜心:豹王爱奴
xs8
Chinese Novel

Beloved Little Treasure

 • 3.7 / 5 ( 3 votes )

  SUMMARY

  Hao Yan Che is an immortal and Yuan Gun Gun is a mortal.

  Hao Yan Che’s parents saves Yuan Gun Gun’s life. Yuan Gun Gun’s parents agrees to let Yuan Gun Gun marry Hao Yan Che when she turns eighteen.

  Yuan Gun Gun loves cooking and taking care of animals.

  If Hao Yan Che rejects Yuan Gun Gun, he can return her to her parents.